Monthly Archives: enero 2007

A PD como fonte de información para compartir e interactuar

borrar.gif
VANTAXES
A PD como fonte de información para compartir e interactuar.

• Autonomía na clase. Non se depende de horarios.
• Presentación inmediata de información
• En calquera momento pódese buscar información se se quere saber máis.
• Cuando xorden preguntas non previstas pódense buscar respostas en Internet.
• Fuente inagotable de información multimedia e interactiva dispoñible de forma inmediata.
• Facilita a integración da “actualidade mediática” e a cultura audiovisual. O “mundo escolar” achégase ao “mundo real”. Facilita a relación dos contidos curriculares coa realidade, coa actualidade. Hai más espectacularidad nas clases.
• Facilita máis que aprovéitense recursos de todo o mundo, que se compartan recursos: os pais tamén poden aportar boas direccións de Internet.
• Posibilita o uso colectivo en clase das canles telemáticos de comunicación (e-mail, chat, videoconferencia,…), cos que se poden establecer comunicacións con outros estudantes, especialistas, centros… de todo o mundo.
• Posibilita o que con facilidade profesorado e estudantes poidan mostrar e comentar aos demais os seus traballos.
• Claridade e rapidez na presentación de HYPERLINK , exploración de animaciones e simulaciones,…máis exemplos.
• É mellor que a TV para ver vídeos.
• Con axuda dunha webcam pódense proxectar debuxos, fotos,…
• Se poden visualizar grabaciones propias de profesores e alumnos.
• Aforro en fotocopias. Mellórase a presentación e facilítanse comentarios.
• Clases máis vistosas e audiovisuales (pantalla grande, son, movemento,…).
• Supón integrar as TIC nas actividades habituais de clase: buscar, seleccionar, realizar traballos multimedia e presentalos públicamente.
• Posibilita a aplicación de novos modelos didácticos (orixinais, máis comunicativos, con máis actividade do alumnado,…) e alternar varias metodoloxías.
• Facilita a aplicación de metodoloxías constructivistas: o alumnado ten moita información e debe sacar conclusións.
• Los alumnos danse conta dos seus erros con máis facilidade. Facilita a integración grupo clase, á vez que a participación individual.
• Facilita a interdisciplinariedade.
• Ao compartir a información visualmente, xorden con máis facilidade comentarios e preguntas. Entre todos negócianse os significados, compártense coñecementos, resolven dúbidas.
• Facilita o repaso e reforzo dos temas, ver máis exemplos.
• Agiliza a corrección colectiva, vense mellor os erros e facilita que se aprenda dos erros alleos.

Posibilidades didácticas
• Capta a atención, facilita a concentración.
• Facilita a comprensión dos temas.
• Activa a memoria visual. Algúns alumnos recordan mellor.
• Mejora os procesos de ensino-aprendizaxe.
• Facilita o desenvolvemento de estratexias de autoaprendizaxe.
• Facendo presentacións mellórase a expresión oral.

Vantaxes e implicacions para o profesorado.
• Aumento dos instrumentos e recursos para desenvolver prácticas docentes variadas (non monótonas) e disponse de máis recursos para o tratamento da diversidade.
• Induce á innovación pedagógica.
• Se crean dinámicas de formación, autoformación e axuda entre o profesorado. Potencia o intercambio de ideas e de estratexias didácticas entre o profesorado.
• Profesores e alumnos continuamente van a prendendo cousas novas.
• Aforro de tempo e mellor xestión da clase.
• Se pode gardar todo polo que se pode volver utilizar.
• El apoio audiovisual facilita as explicacións.
• Se mellora o nivel profesional e a autoestima.

Vantaxes e implicaciones para os estudantes.
• Teñen un papel máis activo.
• Poden expoñer o seu traballo con apoio TIC reducindo o medo escénico e a necesidade de memorizar todo. Ademais gústalles facelo. A súa actitude é moi distinta aos traballos en papel.
• Se poden ver os materiais en clase e logo revisar detalladamente en casa.
• Aprenden a usar Internet. O profesor pode estimular que busquen webs para a asignatura.
• Los alumnos axudan ao profesor a conectar os elementos, a resolver problemas, a buscar información,…
• Aumenta a autoestima.

¿Apréndese máis?
• Si, porque a súa atención e motivación é maior.
• Se aprende máis en menos tempo.
• Sí, porque hai máis preguntas e máis respostas, temas máis amplos.
• Sí, porque hai mellor predisposición pola asignatura (mates).

En 5º e 6º de primaria.
Lingua.
• Desenvolver actividades de lectura colectiva, contos interactivos,… máis exemplos, e máis.
• Desarrolla a memoria visual para cuestións de ortografía.
• Va moi ben para guiar ao alumno na metodología de análises lingüísticas.
• Radio escolar.
• Diario escolar na web.
• Mecanografía.
Linguas estranxeiras.
• Fantástico en inglés cos recursos dispoñibles en Internet.
• Podense escoitar conversacións e mellorar a comprensión oral. Pódense preparar os diálogos dun fragmento de película comercial en DVD e pasala aos estudantes analizando os textos.
• Potencia a memoria visual en cuestións de ortografía.
• Muy ben para a corrección colectiva de exercicios.
Coñecemento do Medio.
• Nos simuladores pódense cambiar os parámetros e ver que pasa. Fantásticos algúns.
• Pódense visualizar fenómenos físicos difíciles de imaxinar en abstracto .
• Facilita a análise de imaxes: obras de arte, monumentos,…
• A consulta dos diarios é unha boa actividade.
• Os alumnos poden presentar fotos da súa localidade, do seu país.
• Permite preparar visitas e logo ver reportaxes das mesmas.
• Se poden realizar viaxes virtuales.
• Blog cooperativo de historia.
• Webquest.
Educación musical.
• Vai moi ben para visualizar e escoitar páxinas seleccionadas de música.
• Va moi ben para visualizar o pentagrama, uso de editores musicais.
• Facilita a comprensión dalgúns temas abstractos de música.
• Se pode facer karaoke.
Educación física.
• Pódense facer fotos de exercicios e visualizarlas en clase.
• Va moi ben para aprender as regras dos deportes.
Matemáticas.
• Pódense ver as demostracións geométricas de forma máis clara.
• Xogos colectivos de cálculo.
• Taller de matemáticas.
• O hormiguero.
• Biblioteca tutorizada.
• Tutoría extraescolar (messenger).
• Foros puntuais para procura de información.
• Presentaciones multimedia dos estudantes.

Extraido e traducido de:

(www.educa.aragob.es/catedu/pizarra/ventajas.doc)

CLAVES PARA O USO DA PIZARRA DIXITAL

pentray.jpgFálase de Novas Tecnoloxías (NT) e de Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC). Dise que o desenvolvemento dun país vai estreitamente ligado á utilización efectiva das TIC e utilízase o término “Brecha Tecnolóxica” para expresar as diferenzas entre paises na implantación e utilización das TIC nas organizacións, as empresas e a educación.
A nosa figura se potencia. Non debemos sentirnos abrumados polos cambios. Á fin e ao cabo a un profesor de Xeografía váiselle a esixir que ensine Xeografía, non Informática. Iso se, que a ensine de forma efectiva, motivando aos seus alumnos na aprendizaxe e preparándoos para por en práctica os seus coñecementos o día de mañá.
As claves do éxito para realizar un ensino interactiva, utilizando as Novas Tecnoloxías están en conseguir que nos sintámos máis cómodos utilizándoas nas súas clases e comprobemos, non soamente a facilidade da súa utilización, senón tamén as enormes posibilidades didácticas que proporcionan dende o punto de vista de transmisión de coñecementos como de motivación e interacción dos alumnos.
Unha das ferramentas que máis éxito está no ensino con Novas Tecnoloxías é a Pizarra Dixital Interactiva.
O éxito de que nos decidamos a usar a Pantalla Dixital nas nosas clases radica en tres principios:
1.- FÁCIL DE USAR (Que se poida empezar a utilizar desde o primeiro minuto)
Hai dous aspectos que o deben facer posible. Un ten que ver coa propia Pizarra Interactiva (Hardware) e outro coa Aplicación de Anotacións (Software).
Se falamos do Hardware, todos estaremos de acordo que calquera profesor e calquera alumno sabe utilizar unha pizarra convencional, con tiza ou con rotulador de borrado en seco. Pois ben, se se desexa conseguir que ámbos séntanse cómodos coa Pizarra Dixital Interactiva desde o primeiro momento, deben poder utilizala como calquera pizarra convencional. É dicir, deben poder escribir cun rotulador de borrado en seco e borrar como o farían con calquera pizarra tipo vileda. Tamén deben poder apoiarse sobre a súa superficie e que a tecnoloxía utlizada permita navegar por internet sen limitacións.
Para que a súa utilidade sexa aínda maior, todo o escrito sobre a PDi cun rotulador de borrado en seco debe poder gardarse no ordenador ao que estea conectada a PDi. E para que sexa realmente interactiva,debe poder escribirse con tinta dixital sobre calquera imaxe de ordenador proxectada, así como manexar o ordenador desde a pizarra, para o que o lápiz debería disponer de todas as funcionalidades dun ratón (botón esquerdo, botón dereito e dobre click) e poder movelo como se fai co ratón.
Ademais debe de poder borrarse fácilmente calquera rayado feito con bolígrafo ou, ata, con rotulador indeleble para evitar ter a PDi baixo chave e o corazón nun puño…

Se nos referimos á Aplicación de Anotacións (Software), debe de ser personalizable, ou sexa que calquera profesor poida elixir as ferramentas que desexe utilizar e gardar o seu perfil para poder dispoñer del sempre que o utilice. Tal posibilidade permitiralle configuralo o primeiro día cun número de ferramentas reducido que lle facilite o traballo ao principio. Logo, a medida que vaia collendo confianza, poderá ir incorporando novas ferramentas para darlle máis posibilidades. Todas as anotacións realizadas sobre unha páxina en branco ou, no caso de proxectar imaxes da pantalla dun ordenador, todas as imaxes coas anotacións débense poder gravar, imprimir, enviar por correo electrónico e exportar a calquera formato.

2.- ADAPTABLE Á súa ESPECIALIDADE. (Que NON teñamos a sensación de que estamos competindo cos nosos alumnos en habilidade no manexo de ordenadores.)
Un dos puntos crave para ter éxito na implantación das Novas Tecnoloxías no ensino é que o profesor NON teña a sensación de que vai competir cos seus alumnos no manexo de ferramentas sofisticadas de informática. Hai que ter en conta que o profesor pode impartir clases de calquera tema (Historia, Xeografía, Matemáticas, Ciencias, Inglés, Ética, etc).
A Pizarra Digital Interactiva é a ferramenta que máis éxito está tendo para conseguilo. Se o software que incorpora é sinxelo de manexar, o profesor terase que concentrar no tema da súa especialidade, sen ter que preocuparse por ter coñecementos profundos de informática. Só pídese que o profesor utilice o ordenador para escribir unha carta, unha mensaxe ou navegar algunha vez por Internet.

3.- ÚTIL PEDÁGOXICAMENTE. (Que poida utilizar recursos para impartir as clases co software que acompañe á PDi e que se poidan obter do exterior moi fácilmente.)
A gran cantidade de recursos que se poden obter hoxe día pode facilitar a transmisión de coñecementos, aínda que poden abrumar pola falta de tempo na aprendizaxe do funcionamento de moitos deles. Por iso é importante que a aplicación de anotacións da PDi dispoña da posibilidade de crear os Contidos Interactivos Personalizados, ata as explicacións que o profesor imparta, con voz e anotacións sincronizadas. E débeo poder facer cun simple Clic